Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Beautypartner Intermediair B.V.

Considerans:

Deze Algemene Voorwaarden beogen voorkomende geschillen in de relatie tussen Beautypartner en opdrachtgever met betrekking tot het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, detacheren en werving en selectie door Beautypartner aanopdrachtgever uitputtend te regelen.
Deze Algemene Voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst van opdracht voor zover hier niet van is afgeweken conform het bepaalde in deze voorwaarden.

Artikel 1: Toepasselijkheid

a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op diensten van uitzending (als omschreven in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek), op diensten van detachering en op diensten van werving en selectie.
b) De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van welke aard ook van de zijde van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook als opdrachtgever zijn algemene voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing verklaart op de overeenkomst.
c) Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig indien en voor zover Beautypartner die afwijking expliciet en schriftelijk heeft bevestigd. De hier bedoelde afwijking zal slechts gelden voor die ene overeenkomst.
d) De vernietiging of nietigverklaring van één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden doet niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen uit deze voorwaarden.
e) Indien één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden vernietigd worden dan wel nietig verklaard worden, zal de situatie waarop de onderhavige bepaling betrekking had, uitgelegd dienen te worden niet naar de letter, doch naar de strekking van de bepaling die vernietigd is dan wel nietig verklaard is.
f) Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, daar opvraagbaar alsook via de website van Beautypartner. De laatst gedeponeerde versie van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven voorgaande versies.

Artikel 2: Definities

a) Beautypartner: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05077192die in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf werknemer(s) werft en selecteert en / of deze ter beschikking stelt aan derde(n) om krachtens een door die derde(n) verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van die derde(n).
b) Uitzendovereenkomst: De arbeidsovereenkomst tussen Beautypartner en werknemer, waarbij de werknemer door Beautypartner in het kader van de uitoefening van het bedrijf van Beautypartner ter beschikking wordt gesteld aan opdrachtgever(s) om krachtens door die opdrachtgever(s) aan Beautypartner verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die opdrachtgever(s) in de zin van artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek.
c) Opdrachtgever: De derde als bedoeld in sub a.
d) Opdracht: De overeenkomst tussen Beautypartner en opdrachtgever op grond waarvan (en in zoverre telkens) een enkele werknemer door Beautypartner aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld - daaronder mede begrepen de overeenkomst die wordt voortgezet ten aanzien van een vervangende werknemer, indien vervanging is toegestaan en daadwerkelijk plaatsvindt - om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten tegen betaling van het opdrachtgeverstarief door opdrachtgever aan Beautypartner.
e) Opdrachtgeverstarief: het overeengekomen tarief dat Beautypartner aan opdrachtgever in rekening brengt, eventueel nadien aangepast conform opdracht en voorwaarden.
f) Beloning: het tussen Beautypartner en werknemer overeengekomen bruto salaris per maand dan wel per uur.

Artikel 3: Terbeschikkingstelling van de werknemer

a) De specifieke voorwaarden waaronder de werknemer aan opdrachtgever ter beschikking zal worden gesteld, zullen worden bepaald in de overeenkomst van opdracht.
b) De opdrachtgever zal de werknemer te werk stellen conform het bij opdracht en nader gestelde voorwaarden bepaalde.
c) Afwijking van het bepaalde in sub b is slechts mogelijk indien en voor zover Beautypartner en de werknemer met deze afwijking schriftelijk en vooraf hebben ingestemd.
d) Indien een werknemer op grond van een bijzondere omstandigheid aan de zijde van opdrachtgever de overeengekomen arbeid niet zal kunnen verrichten, zal opdrachtgever tenminste 24 uur van tevoren zowel Beautypartner als werknemer hiervan in kennis stellen.

Artikel 4: Functie-informatie en selectie

a) Opdrachtgever zal bij het uitzetten van de opdracht bij Beautypartner alle relevante functie-informatie aan Beautypartner verstrekken op basis waarvan Beautypartner naar beste kunnen één of meerdere geschikte aspirant-werknemers uit haar bestand zal selecteren. Deze informatie zal tenminste inhouden de aan de aspirant-werknemer te stellen eisen met betrekking tot opleiding, werkervaring en vaardigheden, en tevens de aard van de werkzaamheden, de locatie waar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden en de beoogde arbeidsduur per week.
b) Na afloop van het selectieproces zal Beautypartner contact opnemen met opdrachtgever. Beautypartner zal opdrachtgever achtergrondinformatie over de aspirant-werknemer(s) verschaffen. In overleg met opdrachtgever zullen één of meerdere geselecteerde aspirant-werknemers persoonlijk voorgesteld worden aan opdrachtgever. Na deze fase dient opdrachtgever diens voorkeur voor kandidaten kenbaar te maken aan Beautypartner.

Artikel 5: Offertes

a) Alle door Beautypartner aan opdrachtgever uitgebrachte offertes hebben een vrijblijvend karakter.
b) De in sub a genoemde offertes hebben een geldigheidsduur van één maand, tenzij de offerte uitdrukkelijk anders vermeldt.

Artikel 6: Betaling en gevolgen wanbetaling

a) Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Beautypartner jegens opdrachtgever ingediende nota met betrekking tot door Beautypartner geleverde diensten te voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum dezes, tenzij hiervan met schriftelijke instemming van beide partijen is afgeweken.
b) Beautypartner heeft het recht om op basis van de goedgekeurde offerte een voorschot van minimaal 50% door middel van een voorschotfactuur, aan opdrachtgever in rekening te brengen.
c) Beautypartner heeft het recht om, indien een opdrachtgever een overeengekomen betalingsregeling niet nakomt binnen de gestelde termijn, de overeengekomen opdracht niet uit te voeren c.q. voortijdig te beëindigen en wordt de overeenkomst, als door de opdrachtgever, geannuleerd beschouwd en dus in z'n geheel in rekening.
d) Bij onregelmatigheden in de factuur, is opdrachtgever te alle tijde verplicht dat deel wat wel correct is, te betalen binnen de gestelde betalingstermijn.
e) Reclames met betrekking tot een nota moeten binnen zeven kalenderdagen na de factuurdatum dezes schriftelijk bij Beautypartner zijn ingediend, waarbij de bewijslast aangaande de tijdige indiening hiervan op opdrachtgever rust. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het reclamerecht van opdrachtgever. Een tijdig beroep op het reclamerecht schort overigens diens betalingsverplichtingen niet op, noch doet het een recht op verrekening ontstaan voor opdrachtgever.
f) De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting, schuldvernieuwing of enige andere rechtshandeling die de betalingsverplichting van de opdrachtgever zou kunnen beperken of teniet doen. Betaling geschiedt door storting van het bedrag op een door Beautypartner aangegeven bankrekening onder vermelding van het factuurnummer.
g) Uitsluitend door opdrachtgever aan Beautypartner zelf gedane betalingen werken bevrijdend. Betalingen aan werknemers of het verstrekken van voorschotten aan werknemers zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
h) Indien een nota van Beautypartner jegens opdrachtgever niet binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum dezes is betaald, is opdrachtgever vanaf dat moment van rechtswege in verzuim waarvoor derhalve geen ingebrekestelling is vereist.
i) Na 2 betalingsherinneringen en één aanmaning, zal Beautypartner bij de 2e aanmaning genoodzaakt zijn om extra administratiekosten ad €50,- en een rentetoeslag van 9,5% op het openstaande bedrag in rekening te brengen. Bij uitblijven van betaling zal de vordering inclusief de extra kosten en toeslag worden overgedragen aan het gerechtelijk incassobureau.
j) Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van € 500,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Beautypartner is ingeroepen respectievelijk de vordering door Beautypartner ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 7: Wijzigingen en annulering

a) Indien de opdrachtgever, na bevestiging van de opdracht, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert of de dagen wijzigt, is hij aan Beautypartner een schadevergoeding verschuldigd voor de door Beautypartner gemaakte kosten, onverminderd het recht van Beautypartner om van de opdrachtgever eventuele meerdere schade te vorderen, overeenkomstig de wet.
b) Deze vergoeding is uitgedrukt in percentages van de totaal begrote projectprijs, zoals aangegeven in de getekende opdrachtbevestiging en luidt als volgt: · Op de aanvangs-/instructiedatum van de promotie c.q. tijdens de promotie 100%; · Korter dan of gelijk aan 5 werkdagen voor de aanvangs-/instructiedatum van de promotie 100%; · Langer dan 5 werkdagen doch korter dan of gelijk aan 10 werkdagen voor aanvangs-/instructiedatum van de promotie 75%; · Langer dan 10 werkdagen doch korter dan of gelijk aan 15 werkdagen voor aanvangs-/instructiedatum van de promotie 50%; · Langer dan 15 werkdagen doch korter dan of gelijk aan 30 werkdagen voor aanvangs-/instructiedatum van de promotie 10%. Onder werkdagen verstaan wij maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 17:30 uur, uitgezonderd de officiële feestdagen.

Artikel 8: (af)levering, opslag en distributie van promotiemateriaal

a) Aflevering door de opdrachtgever van door Beautypartner te gebruiken goederen en materialen, hierna te noemen promotiemateriaal, dient te geschieden in duidelijk te onderscheiden eenheden c.q. hoeveelheden waarvan de verpakking zodanig dient te zijn, dat zij voor ge-/verbruik geschikt is. Een en ander ter beoordeling van Beautypartner.
b) Indien het promotiemateriaal niet als handzame verpakking met een maximaal gewicht en maximale afmeting, een en ander door Beautypartner te bepalen, door de medewerker naar de locatie is te vervoeren, zal Beautypartner voor verzending per TNT, dan wel een koeriersdienst, zorgen.
c) Bij aflevering van het promotiemateriaal dient Beautypartner een gespecificeerde opgave te ontvangen van de soort der goederen alsmede van de daarbij behorende maten, kleuren en gewichten.
d) Beautypartner aanvaardt geen aansprakelijkheid in verschillen tussen aangeleverd, opgegeven, gebruikt en teruggeleverd promotiemateriaal.
e) Beautypartner zal extra kosten in rekening brengen voor het bijhouden van voorraadadministratie, koerier- en/of transportkosten, palletopslag bij koerier- en/of transportbedrijf en/of bij Beautypartner, innemen/uitnemen van materiaal bij het magazijn, sorteren materialen indien dit als bulk wordt aangeleverd, vernietigen van overgebleven promotiemateriaal, portikosten voor verzending van materialen en verpakkingsmateriaal voor het versturen van de materialen. Bepalingen inzake uitzenden en detacheren

Artikel 9: Duur van de opdracht

a) De opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd.
b) De opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor een vaste periode, voor een bepaalbare periode dan wel voor een bepaalbare periode, die een vaste periode niet overschrijdt.
c) Onder een bepaalbare periode als genoemd in sub b wordt verstaan een periode die eindigt doordat een objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet, dat wil zeggen een gebeurtenis die intreedt onafhankelijk van de wil van partijen.
d) De opdracht voor onbepaalde tijd is de opdracht die niet wordt aangegaan voor bepaalde tijd, als omschreven in sub b.

Artikel 10: Arbeidsomstandigheden

a) Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de werknemer bij de uitoefening van de leiding en het toezicht als een zorgvuldig opdrachtgever gedragen.
b) Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van Beautypartner de werknemer aan derden ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden.
c) Opdrachtgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij overeengekomen arbeid doet verrichten op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de overeengekomen arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

a) Opdrachtgever neemt aansprakelijkheid op zich en vrijwaart daarmee Beautypartner voor elke schade die de werknemer lijdt bij de uitoefening van de werkzaamheden alsof er sprake is van een rechtstreekse arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en werknemer.
b) Beautypartner kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor schade veroorzaakt door de werknemer aan opdrachtgever dan wel aan derden dan wel aan hunner zaken.
c) Beautypartner kan nimmer door opdrachtgever aansprakelijk gehouden worden voor verbintenissen die werknemers zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van opdrachtgever of die derden.
d) Opdrachtgever is verplicht zich afdoende te verzekeren tegen alle vormen van kosten, verliezen of schaden die voort kunnen vloeien uit de werkzaamheden, waaronder tevens de daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand.
e) Schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan daarvan aan Beautypartner te worden gemeld, tenzij de opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
f) Beautypartner is niet aansprakelijk voor eventuele toezeggingen, in welke vorm dan ook, die werknemers van Beautypartner hebben gedaan jegens de opdrachtgever.
g) Beautypartner is niet aansprakelijk voor het vervoer in opdracht van Beautypartner of in opdracht van opdrachtgever en/of gebruik van het promotiemateriaal of vervoer van overige zaken in verband met de uitvoering van de werkzaamheden. Promotiemateriaal van of afkomstig van de opdrachtgevers, dat zich onder hoede van Beautypartner bevindt, blijft te allen tijde geheel voor risico van de opdrachtgever.
h) Beautypartner is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade.
i) Voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door niet verschijnen en/of ziekte van de werknemer van Beautypartner kan Beautypartner niet aansprakelijk worden gesteld. Beautypartner zal haar uiterste best doen om zo spoedig mogelijk voor vervanging te zorgen.

Artikel 12: Gebreken aan de feitelijke terbeschikkingstelling van de werknemer

a) Indien de werknemer gedurende de looptijd van de opdracht tijdelijk verhinderd is de overeengekomen arbeid te verrichten, zullen Beautypartner en opdrachtgever in overleg treden teneinde de behoefte aan tijdelijke vervanging vast te stellen. Indien gewenst zal Beautypartner zich inspannen om op korte termijn voor deugdelijke vervanging zorg te dragen. Na opheffing van de tijdelijke verhindering van de oorspronkelijke werknemer zal deze in beginsel de overeengekomen arbeid weer hervatten.
b) Indien de werknemer als gevolg van het einde van de uitzendovereenkomst, ziekte of ongeval definitief niet langer feitelijk ter beschikking van opdrachtgever gesteld kan worden voordat de looptijd van de opdracht verstreken is dan wel de opdracht is opgezegd met inachtneming van de relevante bepalingen, zal Beautypartner zich inspannen om op korte termijn voor deugdelijke vervanging zorg te dragen voor de resterende duur van de opdracht.
c) Indien dit schriftelijk tussen Beautypartner en opdrachtgever is overeengekomen bij het aangaan van de opdracht, is opdrachtgever gerechtigd gedurende de looptijd van de opdracht Beautypartner schriftelijk te verzoeken de toekomstige terbeschikkingstelling van de werknemer te beëindigen indien deze feitelijk verhinderd is de overeengekomen arbeid te verrichten om een andere reden dan ziekte of ongeval.

Artikel 13: Opdrachtgeverstarief

a) Voor de duur van de opdracht wordt het opdrachtgeverstarief met betrekking tot de werknemer schriftelijk overeengekomen tussen Beautypartner en opdrachtgever.
b) Indien geconstateerd wordt dat de in werkelijkheid door de werknemer uitgeoefende werkzaamheden in vergelijking met de door opdrachtgever verstrekte functieomschrijving in redelijkheid zouden moeten leiden tot een hoger opdrachtgeverstarief, zal Beautypartner in samenspraak met opdrachtgever het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig corrigeren en zal opdrachtgever dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van aanpassing van de functie aan Beautypartner verschuldigd zijn, waarbij tevens geldt dat zowel werknemer als Beautypartner schriftelijk moet hebben ingestemd met de gewijzigde functie.
c) Indien de ter beschikking gestelde werknemer om welke reden dan ook tijdens de looptijd van de opdracht vervangen wordt door een andere werknemer, zal opnieuw de hoogte van het opdrachtgeverstarief overeengekomen moeten worden tussen Beautypartner en opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in sub b.
d) Beautypartner is in ieder geval gerechtigd het opdrachtgeverstarief gedurende de looptijd van de opdracht aan te passen indien het bruto salaris verhoogd moet worden als gevolg van een wettelijke loonsverhoging, indien de kosten van de overeengekomen arbeid stijgen als gevolg van gestegen werkgeverslasten en indien de directe of indirecte kosten verbonden aan het ter beschikking stellen van de werknemer tussentijds stijgen.
e) Tevens is Beautypartner gerechtigd om verplichte, al dan niet éénmalige, bijzondere uitkeringen aan de werknemer door te berekenen aan opdrachtgever.
f) Beautypartner berekend ten allen tijde een werving & selectie fee welke standaard gebaseerd wordt op een 40-urige werkweek ongeacht of de aangenomen kandidaat voor minder dan bovenstaande uren wordt aangenomen.
g) Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte c.q. opdracht geldende prijzen. Indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment waarop de uit hoofde van een overeenkomst te verrichten werkzaamheden zijn beëindigd, prijsverhogingen mochten voordoen dan wel grote veranderingen in de voorwaarden, bijvoorbeeld tengevolge van verhogingen van rechten en/of accijnzen, loonkosten etc., behoudt Beautypartner zich het recht voor deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
h) Alle prijsnoteringen zijn exclusief BTW, welke afzonderlijk in rekening zal worden gebracht.
i) Alle door Beautypartner gemaakte bijkomende kosten inzake de door haar verleende werkzaamheden, worden integraal aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De bijkomende kosten kunnen bestaan uit: Accounturen: uren gemaakt door Beautypartner ontstaan door meerwerkzaamheden zoals; wijzigen van aanvraag, data, locatie en werktijden, herinstrueren, rapportage’s op maat, rayonneren, routeren, bijhouden van voorraadadministratie, handling van speciale promotiekleding, annuleringskosten en last-minutetoeslag.
j) Alle door Beautypartner gemaakte "Out-of-Pocket kosten" worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht vermeerderd met 10% administratiekosten. Deze kosten kunnen bestaan uit:entreegelden, parkeerkosten, pontgelden, kosten genoemd in Artikel 8: (af)levering, opslag en distributie van promotiemateriaal, portikosten voor verzending van materialen, extra productinformatie of speciale promotiekleding, verpakkingsmateriaal voor het versturen van de materialen, noodzakelijk aan te schaffen materialen voor de promotie, wasserij/stomerijkosten van speciale promotiekleding van de opdrachtgever, overboekingkosten bank en noodzakelijke hotelovernachtingen voor de werknemers.
k) Beautypartner is genoodzaakt een last-minutetoeslag in rekening te brengen bij een nieuwe aanvraag, een extra aanvraag of wijziging (in reeds geplande data, tijden of aantal werknemers door de opdrachtgever welke korter dan 10 werkdagen voor de aanvangs-/instructiedatum wordt gedaan. Deze toeslag is uitgedrukt in percentages van de totale projectprijs en luidt als volgt: · Op de aanvangs-/instructiedatum van de promotie c.q. tijdens de promotie 75%; · Korter dan of gelijk aan 5 werkdagen voor de aanvangs-/instructiedatum van de promotie 50%; · Langer dan 5 werkdagen doch korter dan 10 werkdagen voor de aanvangs-/instructiedatum van de promotie 25%. Onder werkdagen verstaan wij maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 17:30 uur, uitgezonderd de officiële feestdagen.

Artikel 14: Bijzondere minimale betalingsverplichting

a) Indien opdrachtgever de werknemer niet in staat stelt de overeengekomen arbeid te verrichten, met dien verstande dat de werknemer zich conform de afspraken met betrekking tot het tijdstip en de locatie heeft gemeld, is opdrachtgever tenminste het opdrachtgeverstarief over drie gewerkte uren aan Beautypartner verschuldigd, onverminderd de overige verplichtingen van opdrachtgever jegens Beautypartner.
b) Indien conform de opdracht de omvang van de overeengekomen arbeid wekelijks minder dan 15 uur bedraagt en niet is vastgelegd op welke tijden de overeengekomen arbeid moet worden verricht of in het geval dat de omvang van de overeengekomen arbeid niet (eenduidig) is vastgelegd, is opdrachtgever per oproep tenminste het opdrachtgeverstarief over drie gewerkte uren aan Beautypartner verschuldigd, onverminderd de overige verplichtingen van opdrachtgever jegens Beautypartner.

Artikel 15: Nota’s en tijdverantwoordingsformulieren

a) Beautypartner zal wekelijks de nota’s aan opdrachtgever uitschrijven op basis van door opdrachtgever en werknemer voor akkoord getekende tijdverantwoordings-formulieren, ook wel urendeclaratieformulieren of werkbriefjes genoemd.
b) Beautypartner heeft de tijdsverantwoordings-formulieren gedigitaliseerd en levert derhalve aan opdrachtgever een inlogcode en link aan waar opdrachtgever online uren kan inzien en accorderen.
c) Indien tussen Beautypartner en opdrachtgever overeengekomen is dat gebruik zal worden gemaakt van elektronische tijdverantwoording, zal opdrachtgever voor akkoord tekenen door middel van een elektronische handtekening.
d) Opdrachtgever (of een vertegenwoordiger voor deze) verplicht zich erop toe te zien dat de tijdverantwoordingsformulieren het juiste aantal gewerkte uren en overuren weergeven, alsmede dat overige benodigde informatie – waaronder werkelijk gemaakte onkosten - duidelijk wordt vermeld op het tijdverantwoordingsformulier.
e) Gewerkte uren welke uitgevoerd zijn tussen maandag en zondag dienen op de dinsdag daaropvolgend door opdrachtgever geaccordeerd te zijn. Indien Beautypartner constateert dat gewerkte uren voor vervaldatum niet geaccordeerd zijn door opdrachtgever zal Beautypartner deze namens opdrachtgever accorderen. Opdrachtgever heeft hierna een week de tijd om gefactureerde uren en onkosten te reclameren.
f) Beautypartner is gerechtigd nota’s jegens opdrachtgever uit te schrijven aangaande betalingsverplichtingen van opdrachtgever die voortvloeien uit het bij de opdracht en/of de Algemene Voorwaarden bepaalde, maar die niet zijn gerelateerd aan een tijdverantwoordingsformulier.
g) Indien werknemer langer heeft gewerkt dan vermeld in opdrachtbevestiging en de gewerkte uren zodoende afwijken van het aantal genoemd in ons gedigitaliseerde tijdverantwoordingsysteem, is opdrachtgever verplicht dit binnen 24 uur te melden aan Beautypartner. Indien dit niet het geval is en Beautypartner anders verneemt van kandidaat, zal Beautypartner een standaardtoeslag van 20% over de totale factuur doorbelasten.

Artikel 16: Beëindiging van de opdracht

a) De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment van verstrijken van de periode waarvoor deze opdracht is aangegaan.
b) De opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden beëindigd, tenzij dit uitdrukkelijk in de overeenkomst van opdracht is bepaald dan wel deze beëindiging na het aangaan van de overeenkomst van opdracht schriftelijk wordt overeengekomen tussen Beautypartner en opdrachtgever.
c) Indien de mogelijkheid van tussentijdse beëindiging van de opdracht voor bepaalde tijd schriftelijk is opgenomen in de overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd, dienen partijen een zelfde opzegtermijn in acht te nemen als geldt voor de beëindiging van de opdracht voor onbepaalde tijd als bedoeld in sub d.
d) De opdracht voor onbepaalde tijd kan door zowel Beautypartner als opdrachtgever te allen tijde - doch uitsluitend schriftelijk - worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee kalenderweken.
e) Van de in sub d genoemde termijn kan schriftelijk worden afgeweken bij de overeenkomst van opdracht dan wel nadien indien deze afwijking -wederom schriftelijk- tussen Beautypartner en opdrachtgever wordt overeengekomen.
f) De bewijslast ten aanzien van de tijdigheid van de opzegging rust op de opzeggende partij.
g) Zowel de opdracht voor bepaalde tijd als de opdracht voor onbepaalde tijd eindigt van rechtswege in het geval en op het moment dat de arbeidsovereenkomst tussen Beautypartner en de werknemer tot een einde is gekomen, en deze niet aansluitend wordt voortgezet bij dezelfde opdrachtgever.
h) Zowel de opdracht voor bepaalde tijd als de opdracht voor onbepaalde tijd eindigt op grond van ontbinding ogenblikkelijk op het moment dat Beautypartner dan wel opdrachtgever de ontbinding van de opdracht inroept om reden dat de wederpartij in verzuim is, in staat van faillissement is verklaard dan wel surséance van betaling heeft aangevraagd.
i) Elke opdracht eindigt van rechtswege indien en op het moment dat opdrachtgever met de ingevolge de opdracht ter beschikking gestelde werknemer een rechtstreekse arbeidsverhouding is aangegaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 en de opdrachtgever bovendien jegens Beautypartner alle verplichtingen die voor de opdrachtgever voortvloeien uit het bepaalde in artikel 17, is nagekomen. BEPALINGEN directe arbeidsverhouding

Artikel 17: Aangaan van arbeidsverhouding door opdrachtgever met een werknemer

a) In dit artikel wordt onder werknemer tevens verstaan een aspirant-werknemer die is voorgesteld aan opdrachtgever minder dan 12 maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met opdrachtgever.
b) Onder opdrachtgever wordt verstaan alle ondernemingen welke aanverwant of in eigendom zijn van opdrachtgever.
c) In dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding, naast het aangaan van een directe arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en werknemer, tevens verstaan het sluiten van een overeenkomst tot aanneming van werk tussen beide partijen, het sluiten van een overeenkomst van opdracht tussen beide partijen en het ter beschikking laten stellen van een werknemer als zijnde voorgestelde kandidaat of werkzame kandidaat voor Beautypartner bij alle opdrachtgevers van Beautypartner.
d) Het is opdrachtgever niet toegestaan een arbeidsverhouding met een werknemer aan te gaan, tenzij voldaan wordt aan het in dit artikel bepaalde, voor zover van dit artikel niet is afgeweken bij schriftelijke overeenkomst tussen Beautypartner en opdrachtgever.
e) Indien opdrachtgever een rechtstreekse arbeidsverhouding met een werknemer beoogt, dient hij eerst Beautypartner schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen.
f) Opdrachtgever zal niet eerder een arbeidsverhouding met een werknemer aangaan dan dat de uitzendovereenkomst tussen Beautypartner en werknemer rechtsgeldig is beëindigd en dan dat de overeenkomst van opdracht tussen Beautypartner en opdrachtgever rechtsgeldig is beëindigd, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 16.
g) Indien opdrachtgever met inachtneming van het hiervoor bepaalde binnen twaalf maanden na de aanvang van de terbeschikkingstelling van een werknemer een arbeidsverhouding met de werknemeraangaat, is opdrachtgever Beautypartner een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het laatst geldende opdrachtgeverstarief voor een periode van 1040 gewerkte uren.
h) Freelancers/zzp-ers die werkzaam zijn voor/via Beautypartner zijn nimmer beschikbaar om een arbeidsverhouding, dan wel een directe opdrachtgeververhouding aan te gaan.
i) Het bepaalde in dit artikel onder sub f is eveneens van toepassing indien opdrachtgever binnen twaalf maanden na beëindiging van de terbeschikkingstelling door Beautypartner aan opdrachtgever van de werknemer op welke wijze dan ook een arbeidsverhouding met de betrokken werknemer is aangegaan.

Artikel 18: Vergoeding in geval van werving en selectie

a) Indien de door Beautypartner te leveren dienst bestaat uit het werven en selecteren van een werknemer, die vervolgens middels een rechtstreekse arbeidsovereenkomst met opdrachtgever in dienst van opdrachtgever treedt (“werving en selectie”), zal opdrachtgever een éénmalige vergoeding voor deze dienst verschuldigd zijn. Deze vergoeding zal te allen tijde gebaseerd worden op het overeengekomen bruto uursalaris en een 40-urige werkweek inclusief 8 % vakantietoeslag, ongeacht het aantal uur van het geboden contract.
b) De hoogte van de in sub a bedoelde vergoeding zal vooraf besproken worden tussen opdrachtgever en Beautypartnerc) Beautypartner hanteert een termijn van 1 maand waarin aan opdrachtgever kosteloos een vervanger wordt aangeboden. SLOTBEPALINGEN

Artikel 19: Algemene schadevergoeding

a) Indien opdrachtgever een of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht of uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt jegens Beautypartner of de werknemer, is opdrachtgever jegens Beautypartner gehouden alle schade die direct of indirect uit deze niet-nakoming voor Beautypartner ontstaat, aan Beautypartner te vergoeden zonder dat een ingebrekestelling hiervoor noodzakelijk is.
b) Onder de schade als bedoeld in sub a wordt eveneens verstaan alle aan deze schade gerelateerde kosten voor Beautypartner met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand.
c) Het in dit artikel bepaalde doet geenszins afbreuk aan het recht van Beautypartner eventuele andere vorderingen jegens opdrachtgever in te stellen waaronder de vordering tot nakoming, alsmede aan het recht van Beautypartner om andere rechtsmaatregelen te nemen zoals het inroepen van ontbinding.
d) Beautypartner kan te allen tijde – eventueel als aanvulling - een beroep doen op dit artikel, zelfs als de schadevergoedingsplicht van opdrachtgever reeds elders in deze Algemene Voorwaarden afzonderlijk geregeld is. Ook doet het bepaalde in dit artikel niets af aan de verplichtingen van opdrachtgever jegens Beautypartner in gevallen als bedoeld in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 20: Toepasselijk recht en geschillen

a) De overeenkomsten tussen Beautypartner en opdrachtgever zijn bij uitsluiting onderworpen aan Nederlands recht.
b) Geschillen welke tussen Beautypartner en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Beautypartner met opdrachtgever gesloten overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, doch niet eerder dan nadat partijen afdoende getracht hebben hun geschil op minnelijke wijze te regelen.

BEAUTYPARTNER

Professionals in Beauty

BP


BEAUTYPARTNER B.V.
Coolsingel 6
3011 AD Rotterdam

Telefoon: +31(0)10 417 7 417
E-mail: info@beautypartner.nl