Academy Home

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Beautypartner Academy B.V.

Artikel 1 : Inschrijving opleiding

a. Inschrijving voor een opleiding komt tot stand op het moment dat de student mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal het inschrijfformulier invult. Het inzenden van het inschrijfformulier door de student impliceert tevens acceptatie van deze Opleidingsvoorwaarden.
b. Indien door Beautypartner een volledig ingevuld inschrijfformulier is ontvangen, bevestigt Beautypartner de aanmelding voor de opleiding aan de student en doet daarbij mededeling van de aanvangs- en einddatum van de opleiding. Dit zoveel mogelijk conform de opgaaf van de aanvrager. Tevens doet Beautypartner daarbij mededeling van het verschuldigde bedrag.
c. Als datum van inschrijving wordt gesteld de datum van ontvangst van het inschrijfformulier door Beautypartner. Beautypartner behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Beautypartner de student de factuur en bevestiging van deelname toezendt.
d. Beautypartner behoudt zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de student of aanvragen één of meer van zijn verplichtingen jegens Beautypartner niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt of in strijd handelt met deze voorwaarden.
e. De student is zelf verantwoordelijk voor diens aanwezigheid en inzet gedurende de opleiding.

Artikel 2: Prijzen en kosten

a. De opleidingsprijzen en de eventuele administratiekosten worden bindend vastgesteld door Beautypartner en staan vermeld op de website van Beautypartner en in de bevestigingsbrief aan de student.
b. Met de ontvangst van het inschrijfformulier zijn de volledige opleidingskosten alsmede het inschrijfgeld verschuldigd.
c. De opleidingsprijs is geldig voor de duur van de gehele opleiding. Overschrijding van de opleidingstermijn of het inhalen van een opleidingsdag vindt slechts plaats in onderling overleg met Beautypartner.
d. Beautypartner bepaalt de kosten op basis van een standaardbedrag of op basis van het uurtarief. Besluitvorming over de wijze van inhalen van een opleidingsdag en de hoogte van de kosten ligt volledig bij Beautypartner.

Artikel 3: Facturering en betaling

a. De opleidingsprijs en de eventuele kosten van bij en/of nascholing worden vooraf gefactureerd. De betaling van het totaal factuurbedrag vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de opleidingsprijs niet binnen 2 weken na factuurdatum is voldaan, is de aanvrager in verzuim en behoudt Beautypartner zich het recht voor om, nadat Beautypartner de aanvrager tenminste eenmaal heeft aangemaand om te betalen, met ingang van de datum waarin het verzuim is ingetreden het verschuldigde bedrag te verhogen met de wettelijke rente.
b. Betaling geschiedt middels overschrijving per bankopdracht of automatische incasso. In geval van betaling middels automatische incasso hanteert Beautypartner administratie kosten ad. €25,00.
c. Bij automatische incasso dient het digitale incassodocument (bijgevoegd in de e-mail ter bevestiging van de inschrijving) binnen 48 uur geretourneerd te zijn. Hiermee is Beautypartner gerechtigd het totaal factuurbedrag in termijnen te incasseren van rekening student.
d. De termijnen van de automatische incasso geschieden op de 14de dag na factuurdatum en telkens aan het einde van elke maand.
e. Na 2 betalingsherinneringen en één aanmaning, zal Beautypartner bij de 2e aanmaning genoodzaakt zijn om extra administratiekosten ad €35,- en een rentetoeslag van 6% op het openstaande bedrag in rekening te brengen. Bij uitblijven van betaling zal de vordering inclusief de extra kosten en toeslag worden overgedragen aan het gerechtelijk incassobureau.
f. Indien de aanvrager niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting als voornoemd, behoudt Beautypartner zich het recht voor de student uit te sluiten van de opleiding. De aanvrager blijft te allen tijde aansprakelijk voor de nakoming van diens betalingsverplichting voor de opleidingsprijs en de eventuele bijkomende kosten.
g. Het wegblijven bij lessen door de student kan niet leiden tot vermindering van opleidingsprijs of eventuele andere verschuldigde bedragen.
h. Beautypartner behoudt het recht om cijferlijsten, examenuitslagen, examenresultaten, beeldmateriaal, certificaten en diploma's vrij te geven nadat de betalingsverplichting is voldaan en een eventuele betaalachterstand is ingelopen.

Artikel 4: Annulering door aanvrager

a. Annulering kan slechts geschieden bij aangetekend schrijven, gericht aan Beautypartner. Als datum van annulering geldt de datum van de poststempel van de annuleringsbrief.
b. In geval van inschrijving voor een opleiding bedragen de annuleringskosten:
c. De opleiding kan kosteloos geannuleerd worden binnen 2 weken na inschrijving. De opleidingsprijs wordt aan de student gerestitueerd.
d. Indien de opleiding na 2 weken maar buiten de hieronder genoemde periodes valt rekent Beautypartner €100,00 administratiekosten.
e. Indien de annulering plaatsvindt binnen 3 maanden tot 3 weken voor aanvang van de opleiding is aanvrager 50% van de opleidingskosten verschuldigd.
f. Indien de annulering plaatsvindt binnen 3 weken voor aanvang van de opleiding is er geen recht op restitutie.
g. Bij annulering kan de aanvrager een plaatsvervanger voordragen. Indien deze plaatsvervanger geplaatst kan worden, zullen de annuleringskosten van de oorspronkelijke student worden kwijtgescholden. Na aanvang van de opleiding is vervanging niet meer mogelijk
h. Indien een aanvrager voor aanvang van de opleiding heeft geannuleerd, en niet de volledige opleidingsprijs heeft terugontvangen, zal bij latere deelname, aanvangende binnen een jaar na de annulering, het niet terugontvangen gedeelte van de opleidingsprijs worden gereserveerd voor latere deelname door dezelfde student.

Artikel 5: Afstel door Beautypartner

a. Beautypartner behoudt zich het recht voor een opleiding bij overmacht of bij tekort aan opleidingsplaatsen of bij onvoldoende deelname geen doorgang te laten vinden dan wel uit te stellen en aanvaardt geen aansprakelijkheid van door afstel dan wel uitstel van de opleiding ontstane schade.
b. Beautypartner verplicht zich uit- of afstel uiterlijk één week voor aanvang van de opleiding aan de student bekend te maken. Beautypartner zal zich inspannen binnen een redelijke termijn de opleiding alsnog te verzorgen.
c. Bij afstel op initiatief van Beautypartner wordt het reeds betaalde bedrag van de opleidingsprijs aan de aanvrager gerestitueerd.

Artikel 6: Lesrooster

a. Het lesrooster van de opleiding zal uiterlijk 1 week voor aanvang van de opleiding aan de student worden toegezonden.
b. Beautypartner behoudt zich het recht voor het lesrooster te wijzigen. Wijzigingen zullen aan de betrokken studenten zo spoedig mogelijk kenbaar worden gemaakt.

Artikel 7:Auteursrecht

Auteursrecht Op lesmateriaal Het auteursrecht op het lesmateriaal berust bij Beautypartner. Het is de student niet toegestaan dit materiaal te vermenigvuldigen of op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beautypartner.

Artikel 8: Verzuim en wangedrag

a. Het verzuim van de lessen geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de verschuldigde opleidingsprijs, noch heeft de student recht op inhaallessen.
b. Bij onbetamelijk gedrag, zulks ter beoordeling van Beautypartner, kan de student de verdere toegang tot de opleiding tijdelijk of definitief ontzegd worden.
c. In gevallen dat een student de toegang tot de opleiding wordt ontzegd wegens wangedrag, heeft de student geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de opleidingsprijs. Ingeval de opleidingsprijs op dat moment nog niet (geheel) door de student voldaan is, blijft de student gehouden tot betaling van verschuldigde bedrag. Het alsdan aan Beautypartner verschuldigde bedrag zal niet worden gereserveerd voor latere deelname.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

a. Beautypartner aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies en/of beschadiging van eigendommen van studenten. Beautypartner aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor letsel en enige andere schade toegebracht aan de student door een medewerker van Beautypartner, anders dan door opzet of grove schuld.
b. Beautypartner aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door de student tijdens de opleiding veroorzaakte schade aan derden, voor zover de schade is ontstaan door het begaan van een fout door de student die daarbij niet handelde conform de door Beautypartner gegeven instructies.

Artikel 10: Wijziging Opleidingsvoorwaarden

a. Beautypartner behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per e-mail en/of op de website van Beautypartner bekend gemaakt. Van toepassing zijn de steeds laatst gedeponeerde voorwaarden.
b. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Opleidingsvoorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zal Beautypartner nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen opstellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 11: Studiefinanciering en Ov-jaarkaart

Beautypartner is een particulier opleidingsinstituut. Beautypartner ontvangt geen rijksbijdrage en studenten geen studiefinanciering of Ov-jaarkaart.

Artikel 12: Toepasselijk recht en forumkeuze

a. Op alle overeenkomsten waarop deze Opleidingsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen die mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van de bepalingen van de overeenkomst of deze Opleidingsvoorwaarden, zowel juridische als feitelijke, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

BEAUTYPARTNER

Professionals in Beauty

BP

 Contact gegevens

Landelijk hoofdkantoor:

BEAUTYPARTNER B.V.
Eendrachtsweg 36
3012 LC Rotterdam

Telefoon: +31(0)10 417 7 417
Fax: +31(0)10 417 7 418
E-mail: academy@beautypartner.nl